Voorwaarden en bepalingen

Afdrukken

Inhoudsopgave

1 Algemene inleiding, definities en bepalingen

1.1 De " Reglementen" zijn de "Algemene Voorwaarden" die de contractuele relatie uitmaken en beheren, zoals hierin vermeld, en die de partijen, zoals hierin vermeld, hierbij overeengekomen zijn.

1.2 De "Vergunning" is de toestemming van de Belgische kansspelcommissie (“BKSC”) om online Kansspelen aan te bieden.

1.3 "Unibet" is Unibet (Belgium) Ltd, een onderneming die wettelijk geregistreerd werd op 29 April 2010, onder de Maltese wetgeving; Registratie Nr.: C49515; Maatschappelijke Zetel: "Fawwara Bldgs" Msida Road, Gzira GZR1402 Malta; Tel +356 2133 3532; Fax +356 21 33 76 10; E-mail info-benl@unibetsupport.be; Website nl.unibet.be. Het BKSC vergunningsnummer FA116799 [vergunning F1 “exploitatie van de inrichting van weddenschappen”] is verleend aan Unibet op 8 februari 2012; het BKSC vergunningsnummer FB118912 [vergunning F2 “aanneming van weddenschappen voor rekening van de houder van een vergunning klasse F1 in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV”] is verleend aan Unifoot op 6 juni 2012; het BKSC vergunningsnummer FA+116799 [vergunning F1+ “exploitatie van de inrichting van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten”] is verleend aan Unibet op 4 juli 2012.

1.4 Star Matic BVBA (« Star Matic »)  is een onderneming die wettelijk geregistreerd werd op 11 juni 1998; met ondernemingsnummer BE 0463.609. 817; Maatschappelijke zetel : rue François Lapierre 7, 4620 Fléron, Belgie. De vergunning B FR 206 36 werd verleend aan Star Matic voor de exploitatie van kansspelen van klasse II of geautomatiseerde kansspelen van klasse II of automatische speelhallen  (verleend door de BKSC op 3 december 2014) en de vergunning B+ 20636 voor de exploitatie van kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten (verleend door de de BKSC op 18 november 2015). 

1.5 “Blancas” is Blankenberge Casino-Kursaal N.V., een onderneming die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Unibet ter aanbieding en exploitatie van online casinospelen in de online casino module (“de Online Casino Module”) beschikbaar op het multi-product platform www.unibet.be (de “Website”) onder de A+ Vergunning afgeleverd door de Belgische Kansspelcommissie (“BKSC”). Het BKSC vergunningsnummer A+8109 [vergunning A+ “exploitatie van kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten”] is verleend aan Blancas op 17 oktober 2012.

1.6 De online casinospelen worden aangeboden en beheerd onder de E Vergunning (“E Vergunning”) uitgegeven door de BKSC aan Digital Business Services Ltd. (“DBS”). Het BKSC vergunningsnummer E-146596 [vergunning E “verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen”] is verleend op 17 oktober 2012.

1.7 “De Vergunninghouders” zijn Unibet Belgium Ltd., aanbieder van online sportweddenschappen, en Blancas NV, aanbieder van online casinospelen, en Star Matic, aanbieder van online kansspelen die gebruik maken van de Website en daaruit, conform de toepasselijke wetgeving, de nodige rechten en verplichtingen putten met betrekking tot de spelen die onder hun respectievelijke vergunningen ressorteren.

1.8 "Een Rekeninghouder" is een individu dat voor de online casinospelen die worden aangeboden in de Online Casino Module een contractuele relatie heeft met Blancas, dan wel met Unibet voor alle andere aangelegenheden.

1.9 "Een spelersrekening" is een rekening van een rekeninghouder die uitsluitend gebruikt wordt voor het deelnemen aan online kansspelen.

1.10 “De wettelijke vereiste leeftijd” is 18 jaar of ouder voor online sportweddenschappen, 21 jaar of ouder voor online casinospelen.

1.11 "Het Contract" is de contractuele relatie met de rekeninghouder die wordt beheerd door de "Reglementen", d.w.z. "de Algemene Voorwaarden".

1.12 "De Gezaghebbende Autoriteiten" zijn de Belgische autoriteiten.

1.13 "Het toepasselijk recht" is de wetgeving van België.

1.14 "De Plaats van het Contract" is België.

1.15 “De bevoegde rechtbanken” zijn de rechtbanken in Brussel.

1.16 "De Kansspelbelasting" is gerelateerd aan de speciale belasting die van toepassing is op online kansspelen in België.

1.17 "De Website" is de Internet gateway, toegankelijk via het Internetadres www.unibet.be.

1.18 "Een Aanbieder van betalingsoplossingen" is een tussenpersoon die optreedt als een betalingsagent.

1.19 "Een Financiële Instelling" is een bank en/of een ander instituut, onderworpen aan de toepasselijke nationale regelgeving aangaande financiële of gelijkaardige diensten.

1.20 "Force majeure" verwijst naar een voorval of situatie die iemands redelijke controle overstijgt en die ertoe leidt dat de betrokken partij haar contractuele verplichting pas later of helemaal niet kan nakomen. Wat de Reglementen betreft omvat het begrip "Force majeure" overmacht, door de regering opgelegde beperkingen (inclusief de weigering of annulering van de nodige vergunning indien deze weigering of annulering niet het gevolg is van enige fout van de betrokken partij), oorlog, oproer en/of om het even welke oorzaak buiten de wil van de partij wiens prestatie daardoor wordt beïnvloed.

1.21 Verdere informatie inzake de BKSC, het advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen krachtens de Belgische  wetgeving, vindt u op http://www.gamingcommission.fgov.be.

1.22 De Vergunninghouders garanderen dat het gedeelde van de inzetten van alle spelers die zij op jaarlijkse basis uitkeren als winst van al hun spelers gemiddeld minstens 94% zal bedragen van het  jaarlijks totaal van ingezette sommen of inleggelden, en dit voor alle producten die zij aanbieden op unibet.be (vergund via een A+, B+ en F1+ licentie). Uitzonderingen zijn echter mogelijk en bij individuele transacties kunnen deze uitgekeerde winsten hoger of lager liggen.

1.23 Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen evenals beelden, grafische voorstellingen, tekst, concepten of methodologieën (samen de “Intellectuele eigendom”) die weergegeven zijn op de website, de klantentoepassing en het daarin opgenomen materiaal, zijn de uitsluitende eigendom van Unibet en/of de leveranciers en partners van Unibet. De Rekeninghouder heeft niet het recht om voor welke reden ook enige Intellectuele eigendom te benutten of anderszins te gebruiken, tenzij voor de bij wet toegestane doelen.
 

2 Rekeningreglementen

2.1 Een persoon kan niet deelnemen aan een online kansspel tenzij hij is geregistreerd als speler en een spelersrekening heeft. Om zich als speler te laten registreren, moet men een verzoek tot registratie indienen. Hiervoor is het volgende vereist:

 • de speler heeft de wettelijke vereiste leeftijd bereikt;

 • de speler dient zich te identificeren;

 • de speler dient zijn woonplaats mee te delen;

 • de speler dient zijn rijksregisternummer mee te delen;

 • de speler dient zijn beroep mee te delen; en

 • de speler dient een geldig e-mailadres te hebben.

Wie een aanvraag voor registratie indient, verzekert en verklaart dat alle inlichtingen die in het aanvraagformulier worden verstrekt waar en correct zijn.

Indien een persoon bij zijn registratie als speler onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, zal zijn/haar registratie worden geweigerd. Indien die persoon toch reeds werd geregistreerd, zal die registratie worden geschrapt.

Tevens waarborgt de speler dat hij op geen enkele wijze is opgenomen of geregistreerd in de EPIS databank van uitgesloten spelers en/of gelijkaardige databanken of registers.
 

De BKSC kan de toegang tot online kansspelen in bepaalde gevallen weigeren door de persoonsgegevens van de speler bij registratie te toetsen in de zogenaamde EPIS databank dewelke de gegevens bevat van spelers die zijn uitgesloten.

2.2 Elke persoon die zich registreert voor een spelersrekening erkent en aanvaardt:

 • Alle definities en bepalingen, zoals vermeld onder artikel 1 en/of in deze Algemene Voorwaarden;

 • Alle Reglementen zoals op heden gepubliceerd op de website, alsook alle eventuele toekomstige veranderingen in de Reglementen;

 • Dat de plaats van het Contract België is; en

 • Dat het Contract wordt beheerd door:

              - De Reglementen, zoals gepubliceerd in het Nederlands;

              - Alle beslissingen van de Gezaghebbende Autoriteiten;

              - De Wetgevende Macht op de plaats van het Contract.

2.3 Met betrekking tot de online kansspelen aangeboden op de website, behouden de Vergunninghouders zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde:

 • Zonder meer te weigeren een rekening te openen en/of een bestaande rekening te sluiten;

 • Zonder meer te weigeren om stortingen te aanvaarden zonder enige uitleg;

 • Documenten op te vragen ter bevestiging van de identiteit en andere gegevens verschaft door de rekeninghouder, alvorens een opvraging te behandelen;

 • Een Rekeninghouder is akkoord dat zijn gegevens, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen overgemaakt worden aan en/of gebruikt worden door een andere rechtspersoon, in welk land dan ook. Deze gegevens zullen te allen tijde overgemaakt en gebruikt worden conform de toepasselijke wetgeving, privacy wetgeving en/of gelijkaardige wetgeving;

 • Een Rekeninghouder is akkoord dat zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot zijn spelersrekening, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen overgemaakt worden aan en/of gebruikt worden door een andere rechtspersoon, in welk land dan ook, op voorwaarde dat deze verplichtingen worden gerespecteerd.

 • Fondsen die toebehoren aan rekeninghouders te behouden en te beheren conform algemeen aanvaardde richtlijnen voor het beheer van dergelijke fondsen; dit kan betrekking hebben op het beheer door een financiële instelling en/of een aanbieder van betalingsoplossingen van de fondsen in naam van en/of ten voordele van rekeninghouders.

 • Fondsen op een spelersrekening in beslag te nemen en/of verbeurd te verklaren en/of te weigeren om een verzoek tot terugstorting uit te voeren in het geval de reglementen, direct of indirect, geschonden werden, criminele en/of andere illegale activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot een online kansspel en/of het beheer van een spelersrekening, voor zover één van deze gedragingen betrekking heeft op de betrokken spelersrekening of het betrokken verzoek.

 • De deelname van de rekeninghouder aan de diensten te blokkeren en/of te annuleren, en/of de beschikbare fondsen op de spelersrekening verbeurd te verklaren en/of in beslag te nemen als de rekeninghouder verdacht wordt van vals spelen, of als de rekeninghouder een systeem (inclusief machines, robots, computers, software, of enig ander geautomatiseerd systeem) heeft gebruikt of aangewend dat ontworpen is of in staat is om de klantentoepassing en/of de software die gebruikt wordt om diensten aan te bieden te omzeilen.

2.4 Een persoon die zich registreert als Rekeninghouder verzekert de wettelijk vereiste leeftijd te hebben. Personen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt kunnen zich niet als speler laten registreren en kunnen ook geen houder zijn van een spelersrekening. De speler kan steeds worden gevraagd een bewijs van leeftijd voor te leggen en deze informatie kan te allen tijde gecontroleerd worden. Een rekening kan worden geschorst totdat afdoende bewijs van leeftijd wordt verleend.

2.5 Een rekeninghouder verzekert en verklaart, te allen tijde:

 • dat hij geen professionele beoefenaar is van enige sport, competitie of enige andere liga of klasse voor dewelke Unibet sportweddenschappen aanbiedt;

 • geen beperkte wettelijke bevoegdheid te hebben;

 • niet te handelen ten gunste van een andere partij;

 • niet geclassificeerd te zijn als pathologisch of probleem gokker, en/of opgenomen (hetzij vrijwillig of onvrijwillig) te zijn in een register of gegevensbestand van uitgesloten spelers;

 • geen geld te storten verkregen door middel van criminele of andere illegale activiteiten;

 • geen geld te storten via een betaalmiddel hetwelk de rekeninghouder niet mag gebruiken en/of een betaalmiddel te gebruiken in een rechtsgebied waar wedden verboden is;

 • geen criminele feiten te plegen waarbij een spelersrekening direct of indirect betrokken is; en/of

 • geen actieve rekening te hebben bij een andere rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als de Vergunninghouders en die direct of indirect wordt gecontroleerd door de Vergunninghouders.

 • gerechtigd te zijn een rekening te openen, te betalen voor de diensten van Unibet en deze te gebruiken en/of deel te nemen op eender welke manier aan de op de Website aangeboden kansspelen.

2.6 De Vergunninghouders garanderen en verklaren, te allen tijde, om:

 • Fondsen die toebehoren aan Rekeninghouders te beheren op veilige en gepaste wijze; en/of

 • De toepasselijke kansspelbelasting te betalen.

 • Klanten geen onvoorziene kosten aan te rekenen bij het overhevelen van fondsen tussen klantenrekeningen.

 • Gegevens met betrekking tot een rekeninghouder te beheren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, privacy wetgeving en/of gelijkaardige wetgeving.

2.7 Een spelersrekening wordt geopend, beheerd en vereffend in Euro. Alle bedragen met betrekking tot de online kansspelen en de winsten worden aangeduid met het Euro symbool (€). Alle transacties waarvoor een beroep op de betreffende wisselkoersen noodzakelijk is in overeenstemming met erkende financiële instituten worden berekend en vereffend aan de huidige toepasselijke wisselkoersen. Kleine verschillen kunnen voorkomen tussen overeengekomen bedragen en de geregistreerde bedragen wegens variabele wisselkoersen.

2.8 Een spelersrekening brengt geen rente op. De rekeninghouder kan de Vergunninghouders niet aanwenden als financiële instelling.

2.9 Een rekeninghouder kan slechts één spelersrekening tezelfdertijd hebben. Ingeval deze regel geschonden wordt, kunnen de andere spelersrekeningen van de rekeninghouder die deze regel overtreedt worden geblokkeerd en/of geannuleerd. Alle fondsen op de verschillende spelersrekeningen kunnen worden overgeheveld naar de unieke spelersrekening en de resterende rekeningen kunnen worden geannuleerd. Bonussen toegekend aan de andere spelersrekeningen zullen niet worden overgeheveld. Indien op een spelersrekening fraude wordt vastgesteld, zal de rekening worden geblokkeerd, de fondsen bevroren en de speler definitief verwijderd. Er is in dat geval geen enkele uitkering aan de speler verschuldigd.

2.10 Een spelersrekening is niet overdraagbaar. Spelers mogen een rekening niet verkopen, overdragen aan andere spelers of verwerven van andere spelers.

2.11 Elke vordering betreffende een transactie voor de online kansspelen met een spelersrekening zal aan de Vergunninghouders moeten worden gericht binnen de 6 maanden nadat de transactie, betaling en/of regeling plaatsvond of zou hebben moeten plaatsgevonden, anders behouden de Vergunninghouders zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, niet in te gaan op de vordering. 

2.12 Elk juridisch geschil betreffende een transactie met de online kansspelen gemaakt met een spelersrekening dat niet opgelost kan worden aan de hand van de Reglementen, en met betrekking tot hetwelk geen evenredige oplossing is gevonden met de rekeninghouder, zal geregeld worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving en conform de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Ingeval van geschil, wordt de rekeninghouder aangeraden een klacht neer te leggen bij de klantendienst van de Vergunninghouders. Deze klacht zal vervolgens overgemaakt worden aan de BKSC, indien deze laatste hierom verzoekt. De partijen moeten al het mogelijke te doen om tot een minnelijk akkoord te komen binnen een redelijke termijn.

De rekeninghouder die informatie wenst te verkrijgen of een klacht wenst neer te leggen die verband houdt met de website van Unibet kan zich richten tot de Kansspelcommissie, met vermelding van minimaal zijn naam, voornaam en geboortedatum op de 2 volgende manieren: per mail aan: info@gamingcommission.be; Per brief aan: Kansspelcommissie, Informatiedienst, Kantersteen 47, 1000 Brussel, België.

Indien er zich een geschil zou voordoen met de rekeninghouder, kunnen de Vergunninghouders een gedetailleerd gegevensoverzicht ter beschikking stellen van de rekeninghouder. Deze informatie kan ook beschikbaar gemaakt worden aan een rechtmatige derde partij (bijvoorbeeld een rechter of rechtbank) als de Vergunninghouders dit zouden wensen of hiermee zouden instemmen. 

De Vergunninghouders zullen elke klacht van een geregistreerde speler die aan haar of aan de BKSC werd gericht meteen onderzoeken voor zover deze betrekking heeft op:

 • De werking van een online kansspel;

 • Het gedrag van een agent in verband met een online kansspel.

De Vergunninghouders zullen de speler en de BKSC, wanneer de klacht door deze laatste naar hen werd verwezen, op de hoogte brengen van de resultaten van hun onderzoek binnen eenentwintig (21) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klacht werd ingediend bij hen.

2.13 De klacht moet duidelijke en ondubbelzinnige informatie bevatten omtrent de identiteit van de klagende partij, alsook alle relevante details die aanleiding gaven tot de klacht.

2.14 Een rekeninghouder kan per geschreven of elektronisch verzoek:

 • Een maximum bedrag instellen dat hij gedurende een bepaalde periode kan inzetten op de online kansspelen;

 • Een maximum bedrag instellen dat hij gedurende een bepaalde periode kan verliezen;

 • Een maximum tijdslimiet instellen gedurende dewelke hij kan spelen tijdens een bepaalde sessie;

 • Zichzelf uitsluiten van de online kansspelen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode.

Een rekeninghouder die een bepaalde limiet heeft ingesteld of zichzelf heeft uitgesloten, zoals hierboven beschreven, kan deze aanpassen of annuleren per geschreven of elektronisch verzoek. Een verzoek volgens hetwelk een ingestelde limiet verhoogd of geannuleerd wordt of de duur van uitsluiting verminderd wordt, treedt in werking zeven (7) dagen nadat dit verzoek werd ontvangen. Een verzoek volgens hetwelk een ingestelde limiet verminderd wordt of de periode van uitsluiting verlengd treedt onmiddellijk na de ontvangst van het verzoek in werking. Inzetten van een speler worden niet aanvaard als deze inzet ingaat tegen een limiet of uitsluiting ingesteld door de rekeninghouder, zoals hierboven beschreven.

2.15 Beschrijving van een “inactieve rekening”: een inactieve rekening is een rekening van een speler die zich gedurende twaalf (12) opeenvolgende maanden niet meer heeft aan- of afgemeld. In het geval een rekening gedurende 12 opeenvolgende maanden inactief is geweest, kan een commissie van tien (10) Euro per maand worden geëist voor administratieve kosten. Deze commissie voor een inactieve rekening kan tevens verhoogd worden.

De administratieve kosten worden aangerekend op en afgetrokken van de spelersrekening van de speler de 20e dag van elke maand volgend op de 12 maanden van inactiviteit. Van zodra de rekening geen fondsen meer heeft, kan deze rekening worden afgesloten.

Alle rekeninghouders, die gedurende 12 maanden geen gebruik hebben gemaakt van hun rekening, worden dertig (30) dagen voor de invordering van de commissie van hun rekening hiervan op de hoogte gebracht. Zo kunnen houders van inactieve rekeningen hun rekening reactiveren door zich opnieuw aan of af te melden of fondsen terug te vorderen gedurende deze periode van 30 dagen zonder bijkomende kosten op te lopen. Als een speler zijn rekening binnen de 3 maanden reactiveert, wordt hij vergoed voor de bedragen die hiervan werden afgetrokken wegens inactiviteit. 

2.16 Indien de Unibet-rekening van een klant is gesloten om redenen van verslaving of fraude mag deze klant geen nieuwe gokrekening openen bij Unibet. Unibet kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Rekeninghouder er toch in slaagt om een nieuwe rekening te openen, noch voor enige directe of indirecte gevolgschade. Unibet kan de rekening die bij schending van deze regel werd geopend, op elk moment sluiten. 
 

3 Betalingsregelement

3.1 Stortingen op een spelersrekening en opvragingen van een spelersrekening zullen te allen tijde uitgevoerd moeten worden via een Financiële Instelling of een aanbieder van betalingsoplossingen. De procedures, definities en voorwaarden, beschikbaarheid en het tijdstip van storting en opvraging kunnen variëren van tijd tot tijd en tussen de verschillende Financiële Instellingen. Huidig advies is verkrijgbaar wanneer u inlogt op de Site onder de titels 'Stortingen' of 'Opvragingen'.

3.2 De Vergunninghouders houden de fondsen van de rekeninghouders gescheiden van het eigen vermogen op een klantenrekening bij een financiële instelling goedgekeurd door de BKSC.

3.3 Bedragen boven tweeduizend Euro (2.000) worden vanop een spelersrekening van een rekeninghouder niet uitbetaald zonder de identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de rekeninghouder grondig te hebben gecontroleerd.

3.4 Een aanbieder van betalingsoplossingen en/of een andere partner kan worden aangewezen om op te treden, om stortingen te ontvangen, fondsen te behouden en te beheren en/of opvragingen uit te betalen, ten behoeve van de Vergunninghouders.

3.5 Elke opvraging van een spelersrekening geeft aanleiding tot betaling van deze som aan de rekeninghouder, of tot overschrijving op de bankrekening op naam van de rekeninghouder.

3.6 Alle gelden die van of in naam van de rekeninghouder werden ontvangen of die aan de rekeninghouder verschuldigd zijn zullen worden bijgeschreven op zijn spelersrekening.

3.7 Wijze van betaling/opname op/van uw Unibet-rekening

3.7.1 Een Rekeninghouder mag uitsluitend:

 • met zijn persoonlijke Kaart of via zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de Financiële instellingen of vergunninghouders daarvan heeft aangemaakt geld storten op zijn Unibet-rekening;
 • verzoeken om geld van zijn Unibet-rekening over te zetten naar zijn persoonlijke rekening die hij bij een van de Financiële instellingen of de vergunninghouders daarvan heeft aangemaakt.

3.7.2 Om geld van zijn Unibet-rekening over te boeken, dient de Rekeninghouder aan Unibet de correcte gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening.

3.7.3 Een Rekeninghouder mag geen derden toestaan om gebruik te maken van zijn Unibet-rekening om geld te storten op of op te nemen van zijn Unibet-rekening.

3.7.4 Alleen de Rekeninghouder is er verantwoordelijk voor dat de bovenstaande bepalingen worden nageleefd.

3.8 Een weddenschap of spel van een rekeninghouder kan niet aanvaard worden tenzij op naam van die rekeninghouder een spelersrekening werd geopend en op die spelersrekening voldoende fondsen beschikbaar zijn om het bedrag van de weddenschap of van het spel te kunnen dekken, of indien de fondsen vereist ter dekking van de inzet op een erkende manier worden geleverd.

3.9 Met het tegoed van een rekeninghouder zullen geen transacties worden verricht tenzij:

 • Om de spelersrekening van de rekeninghouder te debiteren of een bedrag waarvan hij tijdens een kansspel heeft aangegeven te willen inzetten voor een weddenschap of spel af te nemen;
 • Om op verzoek van de rekeninghouder fondsen af te nemen van het tegoed van zijn rekening;
 • Om de normale bankkosten te betalen voor ontvangen stortingen en afgenomen gelden of zoals anderszins door de toepasselijke wetgeving of bevoegde autoriteiten is toegelaten.

3.10 Elke opvraging van een spelersrekening wordt uitgevoerd door middel van een betaling aan de rekeninghouder, of als zodanig geadviseerd door de rekeninghouder, overgeboekt op een bankrekening gehouden op de naam van de rekeninghouder.

3.11 Als een Rekeninghouder fondsen wil opvragen die hij gestort heeft op zijn spelersrekening zonder dat deze eerst werden ingezet in een spel of weddenschap, behoudt Unibet zich het recht voor de opvraging te weigeren zolang het geheel van de fondsen niet werd ingezet.

3.12 Administratieve kosten kunnen worden aangerekend voor opvragingen zoals aangegeven op de website.

3.13 Indien gedurende dertig (30) maanden geen transactie is verricht op een spelersrekening, zal het saldo op die rekening worden overgemaakt aan de rekeninghouder.

3.14 Alle transacties kunnen worden gecontroleerd teneinde witwaspraktijken en fraude te voorkomen. Elke verdachte transactie die wordt ontdekt zal worden gesignaleerd aan de bevoegde autoriteit.

4 Veiligheidsreglementen

4.1 Alle relaties met een rekeninghouder zijn strikt vertrouwelijk. Deze gegevens kunnen alleen worden bekend gemaakt indien strikt noodzakelijk op basis van een beslissing van de overheid, een rechter of elke andere publieke autoriteit en/of in het geval de rekeninghouder de Reglementen schendt. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan een derde partij in het kader van een onderzoek.

4.2 Aan een rekeninghouder wordt een persoonlijk rekeningnummer gegeven. De rekeninghouder kiest zelf een wachtwoord en een gebruikersnaam. Het is de rekeninghouders eigen verantwoordelijkheid deze vertrouwelijke en persoonlijke informatie niet te delen met derden. Wanneer een rekeninghouder reden heeft om te geloven dat anderen kennis hebben genomen van deze informatie, moet de rekeninghouder onmiddellijk contact opnemen met de Klantendienst waarna nieuwe rekeninggegevens verstrekt zullen worden.

4.3 Alle telefoongesprekken met een rekeninghouder kunnen worden geregistreerd.

4.4 Alle Internet-communicatie wordt opgeslagen.

4.5 Aan de rekeninghouder kunnen documenten worden opgevraagd om zijn identiteit te bevestigen en andere informatie verschaft door de rekeninghouder te verifiëren alvorens een opvraging of storting te behandelen; deze procedure kan een kleine vertraging veroorzaken.

4.6 Het is onwettig om gebruik of misbruik te maken van een virus in de online spelsoftware. De speler die in de spelsoftware een virus ontdekt, moet de rekeninghouders hiervan via Unibet meteen van in kennis stellen door contact op te nemen via info-benl@unibetsupport.be (voor online sportweddenschappen) dan wel Star Matic via info-benl@unibetsupport.be (voor online kansspelen) of  Blancas via info@casinoblankenberge.be (voor online casinospelen). Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen indien een speler gebruik en/of misbruik maakt van een virus door de rekening van de speler te blokkeren, de gelden te bevriezen en eventueel een gerechtelijke procedure op te starten.

4.7 Per gezin/IP-adres mag slechts één bonus worden gebruikt. Bij misbruik van een bonus wordt die bonus verbeurd verklaard en worden de gelden op de rekening bevroren.
 

5 Weddenschapsreglementen

5.1 Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van de online (sport)weddenschappen die worden aangeboden en beheerd door Unibet. Door een weddenschap te plaatsen bij Unibet, erkent de rekeninghouder dat hij de voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en begrepen en dat hij deze zal respecteren.

5.2 Het gebruik van deze (sport)weddenschappen is onderhevig aan de regelgeving van de BKSC (http://www.gamingcommission.fgov.be).

5.3 Enig geschil aangaande het gebruik van de (sport)weddenschappen dient per e-mail gericht te worden aan info-benl@unibetsupport.be. Indien het antwoord niet naar wens is, kan een verzoek tot vertrouwelijke arbitrage voorgelegd worden aan de BKSC (info@gamingcommission.be). De beslissing van de arbiters is bindend, en kan gebruikt worden als vonnis in eender welke rechtbank in de bevoegde jurisdictie. De rekeninghouder kan ook zelf klacht neerleggen bij de Kansspelcommissie conform artikel 2.12.

5.4 Unibet is lid van ESSA (European Sports Security Association).

5.5 Unibet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de website, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen.

5.6 Unibet kan deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde wijzigen, aanpassen en aanvullen.

5.7 Enige verwijzing in deze voorwaarden en bepalingen naar woorden/onderwerpen in het enkelvoud, zijn ook van toepassing op het meervoud hiervan. Verwijzingen naar een bepaald geslacht zijn niet-bindend en zijn uitsluitend informatief van aard.

5.8 Voor de volledige Weddenschapsreglementen, klik hier.

De Weddenschapsreglementen vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Unibet en een rekeninghouder. Door de Unibet Reglementen te aanvaarden, erkent de Rekeninghouder dat hij de Weddenschapsreglementen heeft gelezen en begrijpt en dat hij deze zal naleven.

6 Regels en limieten sportweddenschappen

Voor de volledige Regels en limieten sportweddenschappen, klik hier.

De Regels en limieten sportweddenschappen vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Unibet en een rekeninghouder. Door de Unibet Reglementen te aanvaarden, erkent de Rekeninghouder dat hij de Regels en limieten sportweddenschappen heeft gelezen en begrijpt en dat hij deze zal naleven.

7 Tattersalls regel 4

7.1 In het geval één deelnemer niet deelneemt, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Tattersalls regel 4.

a. Bij “Win” weddenschappen:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,30 en lager - 75%

1,31 op 1,40 - 70%

1,41 op 1,53 - 65%

1,54 op 1,62 - 60%

1,63 op 1,80 - 55%

1,81 op 1,95 - 50%

1,96 op 2,20 - 45%

2,21 op 2,50 - 40%

2,51 op 2,75 - 35%

2,76 op 3,25 - 30%

3,26 op 4,00 - 25%

4,01 op 5,00 - 20%

5,01 op 6,50 - 15%

6,51 op 10,00 - 10%

10,01 op 15,00 - 5%

15,01 en hoger - Geen aftrek

b. Bij “Plaats” weddenschappen:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,06 en lager - 55%

1,07 op 1,14 - 45%

1,15 op 1,25 - 40%

1,26 op 1,52 - 30%

1,53 op 1,85 - 25%

1,86 op 2,40 - 20%

2,41 op 3,15 - 15%

3,16 op 4,00 - 10%

4,01 op 5,00 - 5%

5,01 en hoger - Geen aftrek

7.2 In het geval twee deelnemers niet deelnemen zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.
 

8 Bonusregels

8.1 Algemeen

8.1.1 Unibet organiseert geregeld bonuscampagnes voor de verschillende aangeboden kansspelen. De voorwaarden van het bonussysteem worden vastgelegd in de bonusvoorwaarden van elke bonuscampagne. Het is mogelijk dat voor bonussen de verplichting geldt dat zij een bepaald aantal malen moeten worden ingezet (“Turnaround-vereiste) voordat zij kunnen worden opgenomen  Als op een bonus de Turnaround-vereiste van toepassing is, kunnen de door het inzetten van de bonus gegenereerde winsten alleen worden opgenomen wanneer aan de Turnaround-vereiste is voldaan.

8.1.2 Een Rekeninghouder heeft recht op een bonus per campagne, behalve wanneer sprake is van zogenaamde Refer a friend-programma’s.

8.1.3 Een Rekeninghouder heeft slechts recht op één bonus per Rekening, wat wil zeggen niet meer dan één bonus per gebruiker, IP-adres, computer, gezin, verblijfadres, telefoonnummer, credit- of debetcard en/of e-betaalrekening, e-mailadres en plaatsen waar computers worden gedeeld (universiteit, vereniging, school, openbare bibliotheek, werkplaats, enz.).

8.1.4 Unibet behoudt zich het recht voor om een specifieke bonus aan een specifieke klant of klantengroep aan te bieden.  

8.1.5 Indien er een verschil bestaat tussen de Engelse versie van de bonusvoorwaarden en een vertaling daarvan, heeft de Engelse versie voorrang.

8.2 Sportweddenschappen

8.2.1 Er moet telkens worden ingezet op een gebeurtenis met drie of meer mogelijke resultaten. Als het bonusbedrag op meer dan één weddenschap wordt ingezet, moet op verschillende markten worden ingezet (d.w.z. verschillende weddenschaptypes op één wedstrijd of één weddenschaptype op verschillende wedstrijden).

8.3 Misbruik van de bonus

8.3.1 “Misbruik van de bonus” houdt in zonder daartoe beperkt te zijn:-

 • a. overtreding van de voorwaarden van een bonus, gratis weddenschappen of een ander promotieaanbod;
 • b. het openen van meerdere rekenen om meerdere bonussen te kunnen krijgen;

8.3.2 Wanneer sprake is van een redelijk vermoeden dat de Rekeninghouder misbruik heeft gemaakt of gepoogd heeft misbruik te maken van de bonus, hetzij alleen of als lid van een groep, behoudt Unibet zich het recht voor om:-

 • a. de aan de Rekeninghouder toegekende bonus en alle uit de bonus voortvloeiende winsten vervallen te verklaren, en/of
 • b. een bonusaanbieding aan de Rekeninghouder te herroepen, weigeren of in te trekken, en/of
 • c. de toegang tot bepaalde producten te blokkeren, en/of
 • d. de Rekeninghouder uit te sluiten van verdere promotieaanbiedingen en/of
 • e. de rekening van de Rekeninghouder met onmiddellijke ingang stop te zetten.

8.3.3 Wanneer sprake is van een redelijk vermoeden dat een speler of groep van spelers een reeks weddenschappen heeft geplaatst die als gevolg van een bonus, gratis weddenschap of een andere promotieaanbieding zekere winsten zal opleveren voor de klant ongeacht de uitslag, behoudt Unibet zich het recht voor om de bonus terug te vorderen en om naar eigen goeddunken de weddenschappen tegen de correcte noteringen te vereffenen, de gratis weddenschappen nietig te verklaren en/of met de bonus of met de winsten uit de bonus betaalde weddenschappen nietig te verklaren.

8.4 Refer a Friend / Nodig uw vrienden uit

8.4.1 Bij “Refer a friend”-programma’s kan een Rekeninghouder profiteren van meer dan één bonus per programma en/of per maand afhankelijk van de limiet die in elk Refer a friend-programma is vastgesteld.

8.4.2 Aanbrengers mogen geen vriend aanbrengen die een familielid is en evenmin vrienden of collega's van hetzelfde gezin of met wie de aanbrengers een credit- of debetcard of een e-betaalrekening, IP-adres en/of computer delen.

8.4.3 Unibet behoudt zich het recht voor om de bonus van de aanbrenger in te houden en om de door een of meer aangebrachte klanten geplaatste weddenschappen niet in aanmerking te nemen wanneer Unibet vermoedt dat de aanbrenger/aangebrachte klant(en) een inbreuk gepleegd hebben tegen de geest van de bonusaanbieding met inbegrip van, maar niet beperkt tot gevallen waarbij aangebrachte klanten identieke of zeer vergelijkbare inleg- of wedpatronen tonen.

9 Online Casino

9.1 Blancas beheert de Online Casino Module en biedt online casinospelen aan en maakt daarvoor gebruik van de Website. Spelers die zich registreren voor de online casinospelen in de Online Casino Module gaan rechtstreeks een contractuele relatie aan met Blancas.   

9.2 De online casinospelen worden ter beschikking gesteld in de Online Casino Module en beheerd door Blancas onder de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

9.3 Blancas ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met de online casinospelen.

9.4 Blancas is niet aansprakelijk voor geschillen inzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden online casinospelen.

9.5 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online casinospelen.

9.6 De speler/rekeninghouder kan de online casinospelen kosteloos of tegen betaling spelen. De speler erkent en aanvaardt dan ook dat geen aankoop nodig of vereist is om te kunnen deelnemen aan de casinospelen. Om een inzet te kunnen plaatsen moet de Speler zich echter registreren en inloggen op zijn spelersaccount.

9.7 Medewerkers van Blancas, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online casinospelen.

9.8 Online Casinobonus

9.8.1 Het misbruik van bonussen is verboden. Indien misbruik wordt gemaakt van bonussen, zal de rekening van de speler gesloten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld uitbetalingen worden weerhouden en/of alle winsten van een klant in beslag worden genomen wanneer de inzet van een enkele deelname bestaat uit het merendeel van het totaal beschikbare saldo en het bonus saldo dat een belangrijk deel van dat saldo uitmaakt. Als dergelijk gedrag wordt vastgesteld kunnen alle uitbetalingen en/of alle winsten van deze klant in beslag worden genomen.

9.8.2 Online Casino promoties en bonussen kunnen slechts betrekking hebben op en uitgekeerd worden op één spelersrekening, meer bepaald de spelersrekening die het eerst geregistreerd werd.

9.8.3 De identiteit van de klant wordt vastgesteld aan de hand van zijn naam, adres, e-mailadres, IP-adres, nummer van zijn betaalkaart, computer en alle andere informatie die kan worden vereist.
 

Voor de volledige Casino spelregels, gelieve hier te klikken

10 Online kansspelen

10.1 Star Matic beheert de Module van online kansspelen en het aanbod van online kansspelen door gebruik te maken van de Website. Spelers die zich registreren voor de online kansspelen in de Module voor online kansspelen gaan rechtstreeks een contractuele relatie aan met Star Matic.   

10.2 De online kansspelen worden ter beschikking gesteld in de Module voor online kansspelen en beheerd door Star Matic onder de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

10.3 Star Matic ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met de online kansspelen.

10.4 Star Matic is niet aansprakelijk voor geschillen inzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden online kansspelen.

10.5 Star Matic aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online kansspelen.

10.6 De speler/rekeninghouder kan de online kansspelen kosteloos of tegen betaling spelen. De speler erkent en aanvaardt dan ook dat geen aankoop nodig of vereist is om te kunnen deelnemen aan de kansspelen. Om een inzet te kunnen plaatsen moet de Speler zich echter registreren en inloggen op zijn spelersaccount.

10.7 Medewerkers van Star Matic, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online kansspelen.

10.8 Online kansspelenbonus

10.8.1 Het misbruik van bonussen is verboden. Indien misbruik wordt gemaakt van bonussen, zal de rekening van de speler gesloten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld uitbetalingen worden weerhouden en/of alle winsten van een klant in beslag worden genomen wanneer de inzet van een enkele deelname bestaat uit het merendeel van het totaal beschikbare saldo en het bonus saldo dat een belangrijk deel van dat saldo uitmaakt. Als dergelijk gedrag wordt vastgesteld kunnen alle uitbetalingen en/of alle winsten van deze klant in beslag worden genomen.

10.8.2 Promoties en bonussen voor online kansspelen kunnen slechts betrekking hebben op en uitgekeerd worden op één spelersrekening, meer bepaald de spelersrekening die het eerst geregistreerd werd.

10.8.3 De identiteit van de klant wordt vastgesteld aan de hand van zijn naam, adres, e-mailadres, IP-adres, nummer van zijn betaalkaart, computer en alle andere informatie die kan worden vereist.

Voor de volledige spelregels van de kansspelen, gelieve hier te klikken

11 Online Live Casino

11.1 Het Live Casino wordt ter beschikking gesteld in de Online Casino Module en beheerd door Blancas onder de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

11.2 Blancas ontvangt, behoudt en betaalt de fondsen van rekeninghouders in het kader van transacties en overeenkomsten met het Live Casino.

11.3 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de online casinospelen.

11.4 Het live event wordt uitgezonden in Litouwen.

11.5 Live Casino Bonussen

11.5.1 Misbruik van bonussen is verboden en leidt tot sluiting van de Live Casino-rekening. Uitbetalingen kunnen worden geweigerd of alle winsten van een klant kunnen verbeurd verklaard worden als de inzet van een enkel spel bestaat uit het merendeel van het totaal beschikbare saldo en het bonussaldo dat overeenkomt met een aanzienlijk deel van dat saldo. Als dergelijk gedrag wordt waargenomen, kunnen alle uitbetalingen en/of winsten van de klant in beslag worden genomen.

11.5.2 Online Live Casino promoties en bonussen kunnen slechts betrekking hebben op en uitgekeerd worden op één spelersrekening, meer bepaald de spelersrekening die het eerst geregistreerd werd.

11.5.3 De identiteit van de klant wordt vastgesteld aan de hand van zijn naam, adres, e-mailadres, IP-adres, nummer van zijn betaalkaart, computer en alle andere informatie die kan worden vereist.

Voor de volledige Casino spelregels, gelieve hier te klikken.

12 Online Poker

12.1 De pokerspelen worden ter beschikking gesteld in de Online Casino Module en beheerd door Blancas onder de E vergunning E-146596 toegekend op 17 oktober 2012.

12.2 Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de pokerspelen.

12.3 Poker is een online pokerspelen waarbij personen die zijn geregistreerd als pokerspelers in de Online Casino Module tegen andere spelers spelen in het Pokernetwerk zoals aangeleverd door Relax Gaming Limited, en tegen personen die zijn geregistreerd bij andere pokeraanbieders in hetzelfde netwerk.

12.4 De pokerspelers die zich registreren voor Poker in de Online Casino Module gaan een contractuele relatie aan met Blancas.

12.5 De pokerspeler heeft een spelersrekening in de Online Casino Module.

12.6 Uitsluitingen eigen aan bepaalde landen: de toegang tot Unibet poker kan worden beperkt voor de volgende landen: Birma, Cuba, Denemarken, de Verenigde Staten en andere Amerikaanse gebieden, Frankrijk en de Franse gebieden, Hong Kong, India, Irak, Libië, Macau, Nigeria, Noord-Korea, Soedan, Zimbabwe, Zuid-Korea.

12.7 Voor de volledige Poker spelregels, gelieve hier te klikken.

13 Bingo

13.1 Inleiding

13.1.1 Unibet Bingo is een online bingoservice aangeboden in de Module voor online kansspelen en beheerd door Blancas onder de E-vergunning E-146596 verleend op 17 oktober 2012.

13.1.2  Blancas aanvaardt en erkent aansprakelijk te zijn voor transacties uitgevoerd met betrekking tot de bingospelen.

13.1.3 Indien er een verschil bestaat tussen het resultaat op het Klantenformulier van de Rekeninghouder en de Bingo software, geldt het resultaat op de Bingo software als officieel en bepalend resultaat van het Bingo Game.

13.2 Definities

13.2.1 Bingo Games zijn alle Games met enkelvoudig en meervoudig patroon in de Bingo client. "Bingo" of de "Bingo Games" betekent het op het web gebaseerde Bingo Game dat wordt aangeboden en geleverd door Unibet, met inbegrip van maar niet beperkt tot daaraan verbonden aanvullende functionaliteiten zoals de chatfunctie. "Bingo" omvat geen Mini Games, waarop alleen de Unibet Regels en de Game Regels van toepassing zijn, die op de Website kunnen worden geraadpleegd.

13.2.2 “Mini Games” zijn alle andere games dan Bingo die bij de Bingo-cliënt kunnen worden gespeeld, zoals Slots, Scratchcard, Blackjack en Roulette.

13.3 Kunnen het spel spelen

13.3.1 Een Rekeninghouder kan de Bingo Games alleen tegen betaling spelen.

13.3.2 Uitsluiting van landen: de Rekeninghouder verklaart en garandeert te allen tijde dat hij/zij geen inwoner is van Afghanistan, Australië, Denemarken, Ethiopië, Frankrijk en andere Franse gebieden, Hongkong, Iran, Irak, Italië, Jordanië, Koeweit, Noord-Korea, Pakistan, Spanje, Syrië, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en andere gebieden van de VS, of Jemen.

13.4 Beschrijving van het Bingo Game

13.4.1 Unibet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de volgende setup van de Bingo Games te veranderen, verminderen of vermeerderen, met name maar niet beperkt tot de frequentie of het bedrag ervan:
a. Om de minuut wordt een nieuw Bingo Game gestart aangezien er verschillende kamer verschillende Bingo Games hebben;
b. Ongeveer om de drie seconden word teen nieuwe bal in het spel gebracht;
c. Bij een Bingo Game moet minimaal een ticket worden gekocht. Het maximaal aantal tickets dat tijdens een spel mag worden gekocht, ligt tussen 6 en 120.  
13.4.2 Bingo wordt in “autoplay” als standaard modus gespeeld waarbij de Rekeninghouder altijd in kennis wordt gesteld van een winnend Bingo ticket. Zelfs wanneer de Rekeninghouder ervoor kiest de “autoplay” modus uit te zetten, worden winsten automatisch toegewezen aan hun Unibet Rekening.

13.4.3 De Rekeninghouder kan via een bulk aankooptool een aantal kaarten kopen voor een Bingo Game dat op zeker ogenblik in de toekomst zal worden gespeeld.

13.4.4 De aankoop van Bingo tickets is definitief.

13.4.5 Indien sprake is van meer dan één winnend ticket, zal de gewonnen prijs in gelijke delen tussen de winnaars worden verdeeld.

13.5 Regels inzake Bingo-vouchers

13.5.1 Een Bingo-voucher is een waarde die Unibet aan de Rekeninghouder kan toekennen en waarover u vrij kunt beschikken om Bingo-tickets aan te kopen en/of Mini Games te spelen. De Rekeninghouder kan BB Bingo-vouchers verdienen via op de Website geadverteerde promoties, als een prijs om chatgames te spelen, of via getrouwheid aan Bingo. 

13.5.2 Een Bingo-voucher kan nooit worden teruggenomen, de met een Bingo-voucher gewonnen winst kan dat wel.

13.5.3 De Rekeninghouder kan de Bingo-voucher gebruiken om Bingo-tickets aan te kopen of Mini Games te spelen.

13.5.4 De Bingo-voucher vervalt wanneer hij niet op de na bijschrijving op de Rekening van de Rekeninghouder vastgestelde uiterste gebruiksdatum werd gebruikt. 

Voor volledige Bingo spelregels, klik hier.

14 Andere online spelen

14.1 Algemene principes

14.1.1 De regels met betrekking tot andere online spelen (de “spelen”) maken integraal deel uit van het Reglement.

14.1.2 Huidige spelregels

 • Onder ‘andere spelen’ wordt verstaan: alle online spelen die aangeboden en beheerd worden, inclusief maar niet beperkt tot spelen zoals Keno.
 • 'Spelerstoepassing': de browser toepassing die wordt geopend door de rekeninghouder om te kunnen spelen.
 • 'Software': alle software die gebruikt wordt om de Spelen aan te bieden en te beheren en de spelerstoepassing te bedienen.
 • 'Prijs': de hoeveelheden, bonussen of beloningen die door de rekeninghouder gewonnen kunnen worden door deel te nemen aan de Spelen.

14.2 Voorwaarden

14.2.1 De Spelen kunnen kosteloos of tegen betaling worden gespeeld. Alleen rekeninghouders kunnen tegen betaling deelnemen aan de Spelen.

14.2.2 Om deel te kunnen nemen aan de Spelen dienen rekeninghouders en spelers minstens 21 jaar te zijn.
Door deel te nemen aan de Spelen erkent de rekeninghouder dat hij inwoner is van België. Indien verboden door de wet, is zijn deelname aan de Spelen niet toegestaan.

14.2.3 De speler erkent dat de Spelen louter voor amusement bedoeld zijn. De speler erkent en begrijpt dat geen enkele aankoop vereist is om te kunnen deelnemen aan de online Spelen. Als een speler geld wil inzetten, moet hij rekeninghouder worden.

14.2.4 Medewerkers van Blancas, vergunninghouders, distributeurs, groothandelaars, dochtermaatschappijen, agenten, retailers en leden van hun naaste familie mogen niet deelnemen aan de online casinospelen.

14.3 Overige voorwaarden

14.3.1 Door de spelerstoepassing te (her)activeren of door het spel te (her)spelen, erkent en waarborgt de rekeninghouder of de speler ermee akkoord te gaan dat de software en de spelerstoepassing mogelijk niet geheel foutloos of onvolledig zijn.
Als de rekeninghouder of de speler dit opmerkt zal hij:

 1. hier geen misbruik van maken;
 2. het bestaan van dergelijke fouten of onvolledigheid geheim houden en in geen geval een derde daarover informeren;
 3. Blancas, onmiddellijk na het vernemen van een fout of onvolledigheid, schriftelijk informeren.

Als de rekeninghouder of de speler niet voldoet aan deze voorwaarden, kan de vergoeding van alle kosten, inclusief de kosten voor de aanpassing van de software of de spelerstoepassing alsook de schade geleden door het niet informeren, teruggevorderd worden.
 

Naast andere wettelijke verhaalmiddelen, kan, zonder voorafgaande mededeling, de  spelersrekening van de rekeninghouder worden geblokkeerd en/of geld van deze rekening worden afgenomen wanneer de rekeninghouder zich niet aan bovenstaande regels houdt, teneinde alle of een deel van de schade te dekken die werd geleden of dreigde te ontstaan.

14.3.2 Een rekeninghouder of speler is niet verplicht om deel te nemen aan de Spelen. Hij beslist daarover geheel zelf, naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid.

14.3.3 De materialen die worden gebruikt voor de Spelen (elektronisch dan wel anders) zijn automatisch ongeldig wanneer deze zijn vervalst, beschadigd, nagemaakt, veranderd of aangepast, wanneer zij onleesbaar zijn geworden, mechanisch of elektronisch gereproduceerd, verkregen buiten erkende kanalen of wanneer zij fouten bevatten afkomstig uit het drukwerk dan wel fouten van typografische, mechanische, elektronische of andere aard. Alle materialen, die worden ingediend voor het winnen van een prijs bij de Spelen, worden eigendom van Blancas en worden niet teruggegeven.

14.3.4 Blancas is niet aansprakelijk voor verloren, laattijdige, onleesbare, onvolledige, beschadigde, misvormde, foutief verzonden of onvoldoende gefrankeerde post, verzoeken, prijsvorderingen en aanmeldingen. Als een Spel een fout bevat, dan is Blancas enkel gehouden tot vervanging van het betreffende materiaal.

14.3.5 Belastingen die worden geheven op een prijs vallen enkel ten laste van de rekeninghouder.
De rekeninghouder gaat ermee akkoord dat zijn naam wordt gebruikt voor advertentie- en promotiedoeleinden zonder dat hiervoor een bijkomende vergoeding wordt betaald (behalve wanneer dit verboden wordt door de wet). Door een prijs te aanvaarden gaat de rekeninghouder akkoord met alle hier vermelde bepalingen. Er worden geen waarborgen gegeven, impliciet noch expliciet, ten aanzien van de rechten van de rekeninghouder of speler om deel te nemen aan de Spelen.

14.3.6 Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten niet worden behouden. Als de rekeninghouder zijn gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invult, vergeet, verliest of anderszins niet in staat is een Spel te openen of als een speler zijn gebruikersnaam of wachtwoord doorgeeft of aan anderen vertelt of met anderen deelt, is Blancas, behoudens fout, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vordering met betrekking tot de rekening.

14.4 De rekeninghouder of speler stemt in met het Reglement en de spelreglementen.

14.4.1 Door de website te betreden, een rekening te openen of deel te nemen aan de Spelen of door het aanvaarden van een prijs, verklaart de rekeninghouder of speler:

 • dat hij het Reglement en de spelreglementen en -voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, volledig begrijpt en onderschrijft en dat hij zich daaraan zal houden;
 • dat hij minstens 21 jaar oud is;
 • dat hij geen enkele andere persoon of partij, waaronder (maar niet beperkt tot) personen onder 21 jaar, toestemming zal geven om (opnieuw) gebruik te maken van zijn rekening of toegang te verlenen tot of gebruik te laten maken van het materiaal of de informatie die beschikbaar is op de website, een prijs te aanvaarden of deel te nemen aan een spel;
 • dat hij volledig en onbeperkt gerechtigd is om deel te nemen aan een spel en dat zijn deelname onder het rechtssysteem waaronder hij valt niet verboden is;
 • dat hij de spelen of de website niet aanstootgevend, verwerpelijk, unfair of ongepast vindt; en
 • dat hij begrijpt dat de spelen alleen voor amusement bedoeld zijn en dat er geen aankoop nodig is om deel te nemen aan de spelen.

Als een rekeninghouder of speler wil deelnemen aan een spel zonder geld in te zetten, is hij vrij dat te doen.

14.5 Aansprakelijkheid

14.5.1 Blancas, haar partner Unibet, de softwareleverancier en de leverancier van de spelerstoepassing, alsook hun moeder/-dochterondernemingen en andere verbonden ondernemingen zijn in geen enkel geval, nalatigheid inbegrepen, aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, specifieke of gevolgschade die kan voortkomen uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Spelen, spelerstoepassingen en/of andere materialen. De speler of rekeninghouder gaat nadrukkelijk akkoord dat Blancas niet aansprakelijk is voor beledigend, aanstootgevend of onwettig gedrag vanwege een speler of rekeninghouder. Als de speler of rekeninghouder niet tevreden is over de dienstverlening met betrekking tot de Spelen of de spelreglementen kan hij enkel het gebruik van de Spelen stopzetten teneinde hieraan tegemoet te komen.

14.5.2 De rekeninghouder of de speler stelt Blancas noch haar partner Unibet, haar werknemers, stafleden, directieleden, licentienemers, distributeurs, doorverkopers, verbonden bedrijven, dochterondernemingen, reclame-, - promotie- en andere bureaus, mediapartners, agenten en retailers niet aansprakelijk en vrijwaart hen voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheid en schade die kunnen volgen uit door hem gestelde handelingen:

 • toegang, gebruik en hergebruik van de Spelen in de Online Casino Module;
 • gebruik van toepassingen in de Online Casino Module;
 • toegang, gebruik en hergebruik van de spelerstoepassing;
 • deelname aan een Spel; of
 • aanvaarden van eender welke prijs.

14.6 Geschillen

14.6.1 Het Belgische recht wordt toegepast op alle geschillen die verband houden met het aanbieden van de online spelen alsook de geldigheid, uitvoering en opstelling van deze overeenkomst. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechterlijke instanties van Brussel (België).

14.6.2 In geval van een klacht in verband met de Spelen wordt de rekeninghouder geadviseerd deze voor te leggen aan de klantendienst van Blancas. Blancas zal deze klacht vervolgens overmaken aan de BKSC wanneer deze daarom verzoekt. De rekeninghouder kan ook zelf klacht neerleggen bij de Kansspelcommissie conform artikel 2.12. Partijen streven ernaar een geschil binnen redelijke termijn in der minne te schikken.

14.6.3 In geval van een geschil, kan Blancas de rekeninghouder een gedetailleerd overzicht van zijn transacties voorleggen. Deze informatie is ook beschikbaar voor een daartoe gerechtigde derde partij (bijv. een rechtbank) als Blancas dit wenst of daarmee toestemt.

14.6.4 In geval van een klacht die werd gemeld of een klacht die werd toegezonden zal terstond onderzoek worden gedaan naar:

 • de werking van het Spel waarop deze klacht betrekking heeft;
 • het gedrag van een vertegenwoordiger in verband met het Spel waarop deze klacht betrekking heeft.

Blancas informeert de speler die klacht heeft neergelegd over de resultaten van haar onderzoek binnen eenentwintig (21) dagen na de dag waarop de klacht werd overhandigd.
De klacht moet heldere en eenduidige informatie over de identiteit van de klagende partij bevatten alsook alle relevante details vermelden die aanleiding gaven tot de klacht.

14.7 Overige bepalingen

14.7.1 Een rekeninghouder kan slechts over één rekening beschikken. Als een rekeninghouder over meer dan één rekening beschikt, kunnen alle betreffende gelden worden geblokkeerd en/of overgeheveld naar één rekening en de andere rekeningen sluiten. Eventuele bonussen die werden verstrekt aan de andere rekeningen worden niet overgeheveld naar de overblijvende rekening.

14.7.2 De speler/rekeninghouder begrijpt dat de benaming van de Spelen een merknaam, dienstmerk en handelsnaam is en dat geen rechten kunnen verworven worden op deze benaming of enige andere benaming, grafieken, teksten, concepten en andere methodologieën door het loutere gebruik van de website, de spelerstoepassing of ander materiaal.

14.7.3 Het belang van een speler of rekeninghouder voor de Spelen en de website wordt geacht persoonlijk en niet professioneel te zijn. Elk ander (her)gebruik van of toegang tot de website en de Spelen is strikt verboden.

14.7.4 De speler en de rekeninghouder dienen minstens eenmaal per maand de spelreglementen door te nemen.

14.7.5 De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

14.7.6 De rekeninghouder erkent dat de Spelen virtuele spelen zijn die worden geëxploiteerd vanop de server. Elke gelijkenis met bestaande namen, gebeurtenissen en omstandigheden die in de Spelen worden afgebeeld, beschreven of gesuggereerd berust op toeval en is niet als zodanig bedoeld.

15 Overig

15.1 Alle referenties in de Unibet Reglementen in het enkelvoud betreffen tevens die in het meervoud en vice versa.

 

16 Bewijs van afstand

16.1 De Reglementen, zoals gepubliceerd op de site, beheren dit Contract.

16.2 Rekeninghouders dienen zich te schikken naar de toepasselijke Belgische wetgeving.

16.3 Er wordt geen advies aan de rekeninghouders verschaft met betrekking tot belasting en/of andere juridische zaken.

Rekeninghouders die graag advies willen verkrijgen met betrekking tot belastingen en juridische zaken, worden geadviseerd om contact op te nemen met de verantwoordelijke Belgische instanties, adviseurs en/of autoriteiten.

16.4 De Vergunninghouders erkennen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, aan een rekeninghouder en/of aan een derde, wordt veroorzaakt door onder andere:

 • Vergissing, misdruk, misinterpretatie, luisterfout, leesfout, vertalingsfout, spellingsfout, technische fout, registratiefout, transactiefout, overduidelijke fout, overmacht en/of gelijkaardige situaties;
 • Schending van de Reglementen;
 • Criminele activiteiten;
 • Advies verschaft door de Vergunninghouders;
 • Financiële risico's en verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de variaties in wisselkoersen; en/of
 • Gerechtelijke stappen en/of andere rechtsmiddelen.

De SMS dienst is enkel voor de rekeninghouder. De Vergunninghouders  erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien er een fout in de SMS staat noch indien de SMS niet ontvangen werd.

16.5 Elk geschil kan, te allen tijde, billijk worden opgelost.

16.6 Alle prijzen gewonnen in wedstrijden, promoties of toernooien zullen worden verstuurd binnen een geschatte (maar niet gegarandeerde) termijn van 6 weken na het einde van de wedstrijd, promotie of toernooi.

16.7 Er wordt alles aan gedaan wat redelijkerwijze mogelijk is om te garanderen dat het erkende computersysteem het voor een speler die een inzet heeft geplaatst mogelijk maakt om, ingeval het spel wordt onderbroken als gevolg van een defect aan het communicatiesysteem of het computersysteem van de speler, na herstel van het systeem, het spel dat werd onderbroken voort te zetten op het moment vlak voor de onderbreking.

Als de computer het niet toelaat dat een dergelijke speler na herstel van het systeem doorgaat met een spel dat werd onderbroken als gevolg van een defect aan het telecommunicatiesysteem of zijn computersysteem, zal:

 1. Het spel worden afgesloten;
 2. Het bedrag van de inzet worden terugbetaald aan de speler door het op zijn spelersrekening te storten. Indien een spel wordt opgestart maar mislukt als gevolg van een defect aan het besturingssysteem, zal:
 3. De BKSC meteen op de hoogte worden gebracht van de omstandigheden van het incident;
 4. Het ingezette bedrag aan de speler worden terugbetaald door dat bedrag op zijn spelersrekening bij te schrijven of, indien die rekening niet meer bestaat, door dat bedrag op een erkende wijze aan de speler te betalen. Als de speler op het moment dat het spel mislukt een zeker bedrag heeft opgebouwd, zal de waarde van dat bedrag in geld op zijn rekening worden bijgeschreven of, indien die rekening niet meer bestaat, op een erkende wijze aan de speler worden terugbetaald.
 5. Geen verdere spelen meer worden uitgevoerd als deze waarschijnlijk door hetzelfde defect zullen worden getroffen.

16.8 In het geval dat de Vergunninghouders  aansprakelijk wordt gesteld op welke manier dan ook, door een gerechtshof en/of een autoriteit met dezelfde bevoegdheid, met wettelijke bekwaamheid en/of bevoegdheid, is de aansprakelijkheid van de Vergunninghouders  beperkt tot het bedrag van de inzet, of de netto winsten, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Oftewel, beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot het bedrag dat op  de spelersrekening werd geregistreerd of het bedrag dat uit de spelersrekening werd overgeboekt, afhankelijk van wat het laagste bedrag is.

16.9 Deelnemen aan online spelen houdt in dat men de beperkingen van het Internet kent en aanvaardt, met name:

 • De technische mogelijkheden, de reactietijd bij het raadplegen, nagaan of overdragen van informatie, het risico van onderbrekingen en in het algemeen, de inherente risico's dat een verbinding en een transmissie kan mislukken;
 • Het ontbreken van bescherming van de gegevens;
 • Het risico besmet te worden door mogelijke virussen die op het internet aanwezig zijn.

Onverminderd bovenstaande bepaling zijn de Vergunninghouders niet aansprakelijk voor (deze lijst is niet beperkt):

 • Het doorsturen en/of ontvangen van gegevens en/of informatie via de Website;
 • Stoornissen van het netwerk waardoor een spel niet correct functioneert;
 • Defect aan ontvangstapparatuur of het communicatiecircuit,
 • Het verloren gaan van gegevens;
 • Schade veroorzaakt door een virus, berekeningsfout en/of technisch falen;
 • Schade veroorzaakt door de apparatuur van de speler;
 • Een defect dat de mogelijkheid om aan een weddenschap deel te nemen uitsluit of beperkt, of een defect waardoor het systeem van de speler werd beschadigd.

De speler moet alle gepaste maatregelen nemen om de gegevens en/of de op de computer opgeslagen software tegen vernietiging te beschermen. De verbinding met de site en de deelneming aan een game gebeurt op verantwoordelijkheid van de speler.

16.10 ### Unibet erkent noch accepteert enige aansprakelijkheid zijn voor schade en/of verlies die/dat aan een Rekeninghouder en/of een derde is berokkend en die direct of indirect door de Rekeninghouder is veroorzaakt:

 • door geld te storten op zijn Unibet-rekening via de Kaart of de rekening van een derde;
 • door te verzoeken geld van zijn Unibet-rekening op de rekening van een derde over te zetten;
 • door foute gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn persoonlijke rekening met het oog op opname van geld van zijn Unibet-rekening;
 • door aan derden de toestemming te geven om zijn Unibet-rekening te gebruiken om geld te storten op of of af te nemen van zijn Unibet-rekening.

17 Verantwoord spelen

17.1 Een rekeninghouder kan:

 1. Een zelftest uitvoeren.
 2. Zelf een limiet bepalen voor het bedrag dat hij gedurende een bepaalde periode mag inzetten.
 3. Zichzelf uitsluiten van de Website voor een bepaalde of onbepaalde duur via de zelfuitsluitingsoptie.

Indien blijkt dat de speler financiële of persoonlijke problemen kan krijgen door deelname aan de spelen, kan de rekening van de speler worden afgesloten.

17.2 Een rekeninghouder begrijpt en erkent dat, indien men geen maat houdt, kansspelen verslavend kunnen werken. Een rekeninghouder die een rekening opent en speelt bij Unibet verklaart en waarborgt nog nooit problematisch kansspelgedrag te hebben ervaren en/of vertoond en geen behandeling te hebben ondergaan voor en/of gediagnosticeerd te zijn met enige vorm van kansspelverslaving.

17.3 Er wordt actief samengewerkt met verscheidene verslavingsinstituten en er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Dostoïevski Kliniek voor speelverslaving (Brugman Ziekenhuis, Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel).

Wij willen u erop wijzen dat wedden via internet verslavend kan werken. Indien u van mening bent dat u hulp nodig heeft om u van deze verslaving te verlossen, klik op deze link.

Wij verwijzen u tevens graag door naar de website van de BKSC waar voldoende nuttige informatie kan gevonden worden betreffende verantwoord spelen (folders, nuttige adressen, andere hulpverlening, etc.) via http://www.gamingcommission.fgov.be.
 

18 Laatste update

Rekeninghouders zullen in kennis worden gesteld van belangrijke wijzigingen aan de Voorwaarden van Unibet nog voordat deze van kracht worden.

Wat is er gewijzigd in deze versie van de Unibet Reglementen: 12 - BetUp

Dit is versie 2.8 van de Unibet voorwaarden & bepalingen, laatst bijgewerkt op 03/08/2018.